Wat kunnen we voor u doen?

Gemeentelijke taken Archeologie

Hebt u hulp nodig bij archeologiebeleid, archeologie in ruimtelijke plannen of het archeologische onderzoekstraject?

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân heeft de taak gemeenten te ondersteunen en te adviseren op het terrein van de archeologische monumentenzorg. De archeoloog van het Steunpunt treedt hoofdzakelijk op als beleidsadviseur voor vijftien gemeenten in Fryslân, die niet beschikken over een gemeentelijk archeoloog.

Archeologische helpdesk

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân verstrekt de Friese gemeenten als helpdesk kosteloos informatie over archeologische monumentenzorg, wet- en regelgeving op het gebied van de archeologie, onderzoeksverplichtingen, onderzoeksprocessen en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Particulieren en instanties kunnen voor dergelijke vragen eveneens bij de archeoloog van het Steunpunt terecht.

Archeologische ondersteuning

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân kan gemeenten ondersteunen door het opstellen van producten en het leveren van diensten tegen betaling. De ondersteuning houdt o.a. in:
- bijdragen (archeologische paragraaf) leveren voor nieuwe bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, structuurvisies, nota’s en inrichtingsplannen;
- adviseren over en beoordelen van aanvragen van omgevingsvergunningen;
- adviseren over uit te voeren archeologisch onderzoek;
- toetsen van Programma’s van Eisen vervaardigd door marktpartijen;
- de inhoudelijke aansturing van archeologisch onderzoek namens de gemeente zowel binnen als in het veld;
- beoordelen van archeologische onderzoeksrapportages;
- vervaardigen van bureauonderzoeken voor locaties waar ruimtelijke ingrepen of andere bodemingrepen gaan plaatsvinden;
- aanvragen en beoordelen van onderzoeksoffertes bij archeologische bedrijven.

Het Steunpunt voert zelf geen archeologische veldonderzoeken of opgravingen uit.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met Josje van Leeuwen (06) 19 14 87 56 of archeologie@monumentenzorg.frl